Your browser does not support JavaScript!
美和科技大學 教務處
歡迎光臨~Welcome~
展翅計畫專區

五專展翅計畫

 

教育部為使五年制專科學校畢業生學以致用及提高就業率,引導學校建立完善就業輔導及媒合機制並鼓勵學校積極引進社會資源,與企業共同培養產業所需人才,縮短學用落差,以促進經濟弱勢學生翻轉未來,特辦理補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場展翅計畫。

 

 相關辦法 

  *  教育部補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場要點

  *  美和科技大學五年制專科畢業生投入職場展翅計畫作業要點

 

 

 

 相關表單 

表單名稱   檔案下載
企業產學合作意願書           
學生就業意願書           
學生計畫承諾書           
學生履歷表           
學生申請表         

 

 

 參考資料 

  * 本校五年制專科畢業生投入職場展翅計畫簡報

  * 教育部展翅計畫常見問題

 

 

 合作機構 

  * 107年展翅計畫合作機構